Procedura i koszty związane z przekształceniem działki rolnej w budowlaną w województwie warmińsko-mazurskim

Porównując ceny działek od początku roku 2010, np. w Olsztynku, można zauważyć, że działki rolne są o wiele tańsze od działek budowlanych. I tak aby kupić działkę w okolicach Olsztynka trzeba wydać od 10 do 40 zł za m2, natomiast już za budowlaną od 75 zł/m2 do 144 zł za m2. Ceny za metr kwadratowy działek budowlanych wahają się znacząco w zależności od: lokalizacji, wielkości, kształtu działki czy podłączenia infrastruktury.

dz

Obliczenie rocznego podatku rolnego w woj. warmińsko-mazurskim:

– dla gruntów gospodarstwa rolnego to równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntu, stawka podatku wynosi 85,25zł

– dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu to równowartość pieniężna 5 kwintali żyta od 1 ha gruntów, stawka wynosi 170, 50zł

(obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1 q.).od

Na podatek od działki budowlanej w woj. warmińsko-mazurskim składa się:

  • Podatek od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m² powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,78zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od 1 m² powierzchni,

  • Podatek od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,38 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,03 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,10 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -6,47 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej.

  • Od budowli – 2% ich wartości.

Procedura przekształcenia działki rolnej w budowlaną :

– zbadanie stanu prawnego działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Czynność ta pozwoli nam przewidzieć przyszłe plany dotyczące danego kawałka ziemi, np. określi czy przez dany kawałek ziemi będzie przebiegać w przyszłości droga, czy będzie możliwe wybudowanie domu.

– najpierw odrolnienie – do wniosku o odrolnienie należy dołączyć dokumenty tj.: akt notarialny, wypis z mpzp, wypis z rejestru gruntów, kopie mapy ewidencyjnej, kopię mapy działki wraz z projektem jej zagospodarowania

– następnie wyłączenie działki z produkcji rolnej – właściciel składa wniosek o wyłączenie do starostwa powiatowego. Budując dom o powierzchni do 500 m2 za wyłącznie nie zapłacimy, w przypadku innych obiektów stawka naliczana jest wg klas gruntu oraz jego powierzchni

– w ostatnim etapie składamy wniosek o pozwolenie na budowę.

Dokumenty (takie jak: wypisy, wyrysy, kopie map zasadniczych, ewidencyjnych) niezbędne do podjęcia przekształcenia działki rolnej w budowlaną uzyskamy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie,  gdzie nie obejdzie się bez biurokracji.

Ceny tych dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333).

Na przykład „w załączniku 5” znajdziemy ceny obowiązujące za wypis z rejestru gruntów =12,00zł (za pierwszą działkę, budynek, lokal) a za każdą kolejną kolejne 6,00zł. Jednak, żeby uzyskać wypisy i wyrysy dodatkowo należy złożyć wniosek (w zależności od potrzeb) o: wypis z rejestru gruntów, o wypis i wyrys, o kserokopię mapy – i za to zapłacimy 5,00zł +0,50zł za każdy załącznik a do tego trzeba jeszcze złożyć wniosek o udostępnienie danych osobowych. Na rozpatrzenie wniosku i przygotowanie dokumentów trzeba czekać do 2 tygodni.